ی ǁ ی/ ی ی / ی ی ی

Cover  CD / DVD - label 

ی CD

ǁ : 12 12 ی

200

100

50

120.000

60.000

30.000

ǁ یی ی ی

CD / DVD A

ǁ : 18.6 27.4 ی

200

100

50

100.000

55000

30.000

ǁ یی ی ی ی

CD / DVD B

ǁ : 12.2 12.2 ی

200

100

50

40.000

25.000

20.000

ǁ یی  CD DVD

CD/DVD C

ǁ : 12.2 12.2 ی

                12.2 15.1 ی

200

100

50

75.000

45.000

25.000

 

 

 

 

ǘ CD / DVD

  :  13 13 ی

200

100

50

200.000

115.000

60.000

 • ی ی .

 • ی ی ی .

 • ی ی ǁ ی ی .

 • ی ǁ 20% ی .

 • ی ی ی ǁ ی PSD ی  TIFF CMYK 300 dpi ی .

 • ی ی یی ی ǐ ی .

 

 ی

ʘیی ی ј ی (ی ژی ی ی یی ی یԐی ǁ یԐی ...) ی

 www.Arte-Graphic.com ی .

 

 

        Design By: Arte Graphic Co.